marți, 22 mai 2012

Ups!

Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui MOLOȚ Ioan Mircea
Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către MOLOȚ Ioan Mircea, Președintele Consiliului Județean Hunedoara.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, MOLOȚ Ioan Mircea fiind informat, la data de 21.03.2012 (confirmare de primire din data de 03.04.2012), respectiv, data de 23.04.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 09.05.2012, MOLOȚ Ioan Mircea a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor demarate la data de 20.03.2012, s-au constatat următoarele:
MOLOȚ Ioan Mircea s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26.09.2008 - 30.01.2009, deoarece a deținut, simultan, atât funcția de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cât şi funcția de Președinte al Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), respectiv reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local la S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. 1), lit. e) și lit. f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 16.06.2008, a fost validat mandatul lui MOLOȚ Ioan Mircea de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara pentru mandatul 2008 - 2012.

De asemenea, începând cu data de 26.09.2008, MOLOȚ Ioan Mircea a deținut funcția de Președinte al Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), respectiv reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local la S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 87, alin. 1), lit. e) și lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: (...) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială, respectiv funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”.
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 22 mai 2012
sursa: http://www.integritate.eu/1830/section.aspx/2656

Un comentariu: